شرکت تابلوفرمان آسانسور پایاکنترل پاسارگاد تولیدکننده انواع تابلوهای فرمان آسانسور VVVF-دوسرعته-هیدرولیک-نجات اضطراری-کارکدک-تلفیقی


تابلو فرمان آسانسور پایا کنترل پاسارگاد

پایا کنترل نامی پایدار در صنعت آسانسور ایران


 

محصولات شرکت پایا کنترل


تابلو فرمان دوسرعته تلفیقی پایاکنترل
تابلوی فرمان دو سرعته
تابلو فرمان کنترل سرعت VVVF تلفیقی پایاکنترل
برد لاندا طراحی و تولید شرکت پایا کنترل پاسارگاد
تابلو فرمان دو سرعته پایاکنترل
محصول شرکت پایا کنترل
تابلو فرمان کنترل سرعت VVVF پایاکنترل
محصول شرکت پایا کنترل
تابلو قدرت سه فاز آسانسور
محصول شرکت پایا کنترل
جعبه رویزیون با سیستم کارکدک
محصول شرکت پایا کنترل
تابلو فرمان برق اضطراری Black Out پایا کنترل
محصول شرکت پایا کنترل

پایاکنترل نمادی از پایداری و دوام


contact