دفتر مرکزی و کارخانه:

شماره تلفن گویا:  ۹۱۰۰۱۲۱۰-۰۵۱   (مرکزی)

شماره های پشتیبانی:

۰۹۱۵۸۵۸۱۰۰۶ – ۰۹۱۲۹۲۳۱۰۰۶ – ۰۹۱۹۶۷۲۱۰۰۶ – ۰۹۱۵۲۲۶۹۰۰۶ – ۰۹۱۸۰۸۸۵۳۱۳ – ۰۹۱۸۰۸۸۷۸۹۵ – ۰۹۱۵۰۹۵۲۵۶۱ – ۰۹۱۳۷۸۴۴۵۶۴ – ۰۹۱۵۰۹۵۷۵۳۸ – ۰۹۱۶۴۹۹۸۹۴۶ – ۰۹۱۸۰۸۸۳۸۵۹ – ۰۹۱۸۰۸۸۶۸۹۱ – ۰۹۱۹۰۹۷۸۹۴۷ – ۰۹۱۹۰۹۷۳۲۴۷ – ۰۹۱۱۴۹۰۰۵۳۷ – ۰۹۱۱۴۹۰۵۶۵۸ – ۰۹۱۱۴۹۰۰۸۹۴ – ۰۹۱۹۰۹۷۳۴۹۳ – ۰۹۱۳۹۷۵۰۷۵۸ – ۰۹۱۳۹۷۵۸۸۴۷ – ۰۹۱۹۰۹۷۸۳۵۷ – ۰۹۱۹۰۹۷۳۶۹۵ – ۰۹۱۹۰۹۷۲۵۱۷ – ۰۹۱۹۰۹۷۳۵۸۷ – ۰۹۱۹۰۹۷۳۶۱۷

نمایندگی شهرستان ها:
برای اطلاع از نمایندگی های فروش و خدمات در کل کشور با دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید.

آدرس سایت: www.payaelevator.com

آدرس ایمیل:info@payaelevator.com