گزارش تصویری از نمایشگاه بندرعباس ۲۴تا ۲۷ دی ماه ۱۳۹۸